Reservedelskatalog

2030 City

Kubota
2009-2011
SN.: ..001 - ..091

2037, 2045, 2060 City

2000 - 2011

2030-2037 Economy

Catepillar
2009 - 2020
SN.: ..061 - ..0481

2045-2060
Trend
Optimizer

Kubota
2045 SN.: ..332 - ..379 
2060 SN.: ..334 - ..379

2045-2060
Trend
Optimizer

Catepillar
2045 SN.: ..380 - ..475
2050 SN.: ..441 - ..479
2060 SN.: ..380 - ..440

2067 SN.: ..444 - ..481

FWS200

FIEDLER

FWS200XL

FIEDLER

VITRA Fej-/Sug

Passende til 20xx

VITRA
Kost

Passende til
20xx
C2.
C3.

VITRA

Græsopsamler

Passende til
20xx
C2.

Lynkoblinger

Oversigt af lynkoblinger
C2.
C3.